Wat is AVG en wat houden deze wijzigingen precies in?

Wat is AVG? Dat is een vraag die veel gesteld werd. Sinds mei 2018 is de Nederlandse wetgeving rondom privacy en bescherming van persoonsgegevens gewijzigd in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg: AVG. Dit houdt in dat er in Nederland strengere eisen gelden voor organisaties die (al dan niet digitaal) persoonsgegevens verwerken, bewerken en/of opslaan. Houd je je niet aan de richtlijn? Dan heb je kans dat er een hoge boete boven je hoofd hangt.

Veiligheid

Wat is de AVG voor digitale gegevensverwerking?

Tegenwoordig worden veel persoonsgegevens digitaal verwerkt, bewerkt en opgeslagen in databases die op servers draaien. Aan het digitaal opslaan van privacygevoelige en bedrijfs inhoudelijke informatie, kleeft natuurlijk een risico: er is altijd kans op een hack of een datalek. Daarom is het van belang om je gegevens optimaal te beveiligen, zodat je ook direct voldoet aan de richtlijnen die de AVG daarvoor stelt. Een van de belangrijkste wijzigingen in de regelgeving omtrent het (digitaal) opslaan van persoonsgegevens, is namelijk dat de AVG eist dat je een melding maakt in het geval van een datalek. Hieronder valt ook een ‘bewust’ gemaakt lek, bijvoorbeeld door een hacker. Die melding moet je niet alleen doen aan de autoriteiten, maar ook aan degenen wiens gegevens jij bewaarde. En dat is natuurlijk altijd een vervelende zaak, want het schept niet echt veel vertrouwen dat gevoelige informatie bij jou op een veilige plek is. Voordat de AVG werd ingevoerd, gold die harde eis van een meldplicht overigens niet, dus het is zeker zaak om je hier terdege van bewust te zijn.

Risico's

Veiligheid van groot belang

Om de gegevens van jezelf, van je bedrijf en van anderen (bijvoorbeeld klanten of gebruikers), veilig te bewaren, is het dus van essentieel belang om een professioneel netwerk aan te leggen en ook gebruik te maken van beveiligde apparatuur en software. Zeker nu er op schendingen van de AVG-richtlijnen, een behoorlijke boete kleeft.